Home » In His Time » Salamat Panginoon

Salamat Panginoon

- Doms Gonzales

Doms_Gonzales“Naku hindi ko naman naiisip kahit kelan na sumuko dahil alam ko kung pinapadaan man ako ng Diyos sa pagsubok ay hindi Niya ako iiwanan.

Kung buy clomid online kabahagi ka ng Mosaic mula pa nung simula, imposibleng hindi mo kilala si Doms. Dahil friendly, approachable at higit sa lahat mababa ang loob, nag-click agad si Doms sa mga kapatiran sa Mosaic. Unang Friday service pa lang, isa na si Doms sa mga tumulong magligpit ng mga gamit pagkatapos ng service. Mula noon ay naging regular na ang kanyang paninilbihan dito sa Mosaic. Bukod sa pagliligpit at pagbubuhat ng mga gamit, siya rin ang nagmaneho ng sasakyang ginagamit noon sa pag-byahe ng mga gamit mula sa storage hanggang sa venue ng mga services.

Kahit buy levitra bago pa lang si Doms sa church noon, hinahanap na niya ang kalooban ng Panginoon. Katulad na lamang sa struggle niya sa paninigarilyo, ipinanalangin niya iyon nang todo-todo. Ang pera na nilalaan sa bisyo ay ginamit nya na lang bilang pambili ng gasolina at pambayad sa parking ng sasakyang ginagamit sa pagbiyahe ng mga gamit ng Mosaic. Kung tutuusin, maliit na halaga lang ito, subalit sa isang amang may binubuhay na pamilya at sapat lang ang kinikita, napakalaki na nitong sakripisyo. Pero sabi nga ni Doms, ang makapagsilbi sa ganitong paraan ay nakapagbibigay sa kanya ng kasiyahan.

Dahil na rin sa paghanap niya ng kalooban ng Panginoon, nasa Pilipinas na si Doms ngayon. Hindi inaasahan ang kanyang pag-uwi, kaya hindi rin maipaliwanag ang lungkot na aming naramdaman. Ang sabi nya, may kailangan daw siyang ituwid sa buhay at kinakaugnay siya ng Diyos na harapin ito. Bago siya umuwi, inawitan kami ni Doms ng “Salamat Panginoon”. Isang awit na naglalarawan ng kanyang lakbayin noon, at maging hanggang ngayon. Isang awit ng pasasalamat sa Diyos na Siyang nakakakilala sa kanya at nagtutuwid ng kanyang landas. Isang awit ng pagtitiwala sa Amang nakakaalam ng kanyang patutunguhan.

Sa buy generic propecia online pag-uwi ni Doms, wala siyang ipon at di siya tiyak sa haharapin nya sa Pilipinas. Wala siyang ibang bitbit kundi ang tapang, pag-asa, at kasiguraduhang hindi siya pababayaan ng Diyos.  Hindi naging madali ang mga sumunod na laban ni Doms. Naroong bagyuhin ang naipundar na palaisdaan at subukan ang iba’t-ibang negosyo at trabaho. Minsan naitanong ko sa kanya kung sa mga hirap na dinanas niya ay naisipan ba niyang sumuko.  “Naku hindi ko naman naiisip kahit kelan na sumuko dahil alam ko kung pinapadaan man ako ng Diyos sa pagsubok ay hindi Niya ako iiwanan. Isang taon na nga akong walang trabaho pero naitawid naman ng Diyos na makapag-aral ang mga anak ko. Sa private school pa nga. Anuman ang mangyari sa akin at anuman ang pagdaanan ko, alam ko kasama ko ang Diyos.”, ang buong tapang nyang pahayag.

More buy clomid online in this category: In His Service »

Add comment